欣 周 6 protocols

媛 秦 4 protocols

洋 白 6 protocols

晓璇 郭 2 protocols

Reviewer
Yong-Xin Liu
  • Biotech engineer, Institute of Genetics and Developmental Biology
Research focus
  • Microbiology
  • Microbiome, Bioinformatics, Metagenome
  • 8 Author merit

Education

Ph. D., University of Chinese Academy of Sciences, 2014

Lab information

Yang Bai Lab
http://bailab.genetics.ac.cn/

Publications

https://scholar.google.com/citations?user=NoxNy_IAAAAJ
1 Jingying Zhang, Yong-Xin Liu, Na Zhang, Bin Hu, Tao Jin, Haoran Xu, Yuan Qin, Pengxu Yan, Xiaoning Zhang, Xiaoxuan Guo, Jing Hui, Shouyun Cao, Xin Wang, Chao Wang, Hui Wang, Baoyuan Qu, Guangyi Fan, Lixing Yuan, Ruben Garrido-Oter, Chengcai Chu & Yang Bai. (2019). NRT1.1B is associated with root microbiota composition and nitrogen use in field-grown rice. Nature Biotechnology 37, 676-684, doi: https://doi.org/10.1038/s41587-019-0104-4
2 Ancheng C. Huang, Ting Jiang, Yong-Xin Liu, Yue-Chen Bai, James Reed, Baoyuan Qu, Alain Goossens, Hans-Wilhelm Nützmann, Yang Bai & Anne Osbourn. (2019). A specialized metabolic network selectively modulates Arabidopsis root microbiota. Science 364, eaau6389, doi: https://doi.org/10.1126/science.aau6389
3 Yong-Xin Liu, Yuan Qin, Tong Chen, Meiping Lu, Xubo Qian, Xiaoxuan Guo & Yang Bai. (2020). A practical guide to amplicon and metagenomic analysis of microbiome data. Protein & Cell 11, doi: https://doi.org/10.1007/s13238-020-00724-8
4 Yong-Xin Liu, Yuan Qin & Yang Bai. (2019). Reductionist synthetic community approaches in root microbiome research. Current Opinion in Microbiology 49, 97-102, doi: https://doi.org/10.1016/j.mib.2019.10.010
5 Xu-Bo Qian, Tong Chen, Yi-Ping Xu, Lei Chen, Fu-Xiang Sun, Mei-Ping Lu & Yong-Xin Liu. (2020). A guide to human microbiome research: study design, sample collection, and bioinformatics analysis. Chinese Medical Journal Publish Ahead of Print, doi: https://doi.org/10.1097/cm9.0000000000000871
6 Wei Wang, Jing Yang, Jian Zhang, Yong-Xin Liu, Caiping Tian, Baoyuan Qu, Chulei Gao, Peiyong Xin, Shujing Cheng, Wenjing Zhang, Pei Miao, Lei Li, Xiaojuan Zhang, Jinfang Chu, Jianru Zuo, Jiayang Li, Yang Bai, Xiaoguang Lei & Jian-Min Zhou. (2020). An Arabidopsis secondary metabolite directly targets expression of the bacterial type III secretion system to inhibit bacterial virulence. Cell Host & Microbe 27, 601-613.e607, doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.03.004
7 Xubo Qian, Yong-Xin Liu, Xiaohong Ye, Wenjie Zheng, Shaoxia Lv, Miaojun Mo, Jinjing Lin, Wenqin Wang, Weihan Wang, Xianning Zhang & Meiping Lu. (2020). Gut microbiota in children with juvenile idiopathic arthritis: characteristics, biomarker identification, and usefulness in clinical prediction. BMC Genomics 21, 286, doi: https://doi.org/10.1186/s12864-020-6703-0
8 Xiaoxuan Guo, Xiaoning Zhang, Yuan Qin, Yong-Xin Liu, Jingying Zhang, Na Zhang, Kun Wu, Baoyuan Qu, Zishan He, Xin Wang, Xinjian Zhang, Stéphane Hacquard, Xiangdong Fu & Yang Bai. (2020). Host-associated quantitative abundance profiling reveals the microbial load variation of root microbiome. Plant Communications 1, 100003, doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.xplc.2019.100003
9 胡雅丽, 戴睿, 刘永鑫, 张婧赢, 胡斌, 储成才, 袁怀波 & 白洋. (2020). 水稻典型品种日本晴和IR24根系微生物组的解析. 遗传 42, 506-518, doi: https://doi.org/10.16288/j.yczz.20-070
10 Evan Bolyen, Jai Ram Rideout, Matthew R. Dillon, Nicholas A. Bokulich, Christian C. Abnet, Gabriel A. Al-Ghalith, Harriet Alexander, Eric J. Alm, Manimozhiyan Arumugam, Francesco Asnicar, Yang Bai, Jordan E. Bisanz, Kyle Bittinger, Asker Brejnrod, Colin J. Brislawn, C. Titus Brown, Benjamin J. Callahan, Andrés Mauricio Caraballo-Rodríguez, John Chase, Emily K. Cope, Ricardo Da Silva, Christian Diener, Pieter C. Dorrestein, Gavin M. Douglas, Daniel M. Durall, Claire Duvallet, Christian F. Edwardson, Madeleine Ernst, Mehrbod Estaki, Jennifer Fouquier, Julia M. Gauglitz, Sean M. Gibbons, Deanna L. Gibson, Antonio Gonzalez, Kestrel Gorlick, Jiarong Guo, Benjamin Hillmann, Susan Holmes, Hannes Holste, Curtis Huttenhower, Gavin A. Huttley, Stefan Janssen, Alan K. Jarmusch, Lingjing Jiang, Benjamin D. Kaehler, Kyo Bin Kang, Christopher R. Keefe, Paul Keim, Scott T. Kelley, Dan Knights, Irina Koester, Tomasz Kosciolek, Jorden Kreps, Morgan G. I. Langille, Joslynn Lee, Ruth Ley, Yong-Xin Liu, Erikka Loftfield, Catherine Lozupone, Massoud Maher, Clarisse Marotz, Bryan D. Martin, Daniel McDonald, Lauren J. McIver, Alexey V. Melnik, Jessica L. Metcalf, Sydney C. Morgan, Jamie T. Morton, Ahmad Turan Naimey, Jose A. Navas-Molina, Louis Felix Nothias, Stephanie B. Orchanian, Talima Pearson, Samuel L. Peoples, Daniel Petras, Mary Lai Preuss, Elmar Pruesse, Lasse Buur Rasmussen, Adam Rivers, Michael S. Robeson, Patrick Rosenthal, Nicola Segata, Michael Shaffer, Arron Shiffer, Rashmi Sinha, Se Jin Song, John R. Spear, Austin D. Swafford, Luke R. Thompson, Pedro J. Torres, Pauline Trinh, Anupriya Tripathi, Peter J. Turnbaugh, Sabah Ul-Hasan, Justin J. J. van der Hooft, Fernando Vargas, Yoshiki Vázquez-Baeza, Emily Vogtmann, Max von Hippel, William Walters, Yunhu Wan, Mingxun Wang, Jonathan Warren, Kyle C. Weber, Charles H. D. Williamson, Amy D. Willis, Zhenjiang Zech Xu, Jesse R. Zaneveld, Yilong Zhang, Qiyun Zhu, Rob Knight & J. Gregory Caporaso. (2019). Reproducible, interactive, scalable and extensible microbiome data science using QIIME 2. Nature Biotechnology 37, 852-857, doi: https://doi.org/10.1038/s41587-019-0209-9
11 Maosheng Zheng, Nan Zhou, Shufeng Liu, Chenyuan Dang, Yong-Xin Liu, Shishi He, Yijun Zhao, Wen Liu & Xiangke Wang. (2019). N2O and NO emission from a biological aerated filter treating coking wastewater: Main source and microbial community. Journal of Cleaner Production 213, 365-374, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.182
12 Qingwen Chen, Ting Jiang, Yong-Xin Liu, Haili Liu, Tao Zhao, Zhixi Liu, Xiaochao Gan, Asis Hallab, Xuemei Wang, Juan He, Yihua Ma, Fengxia Zhang, Tao Jin, M.Eric Schranz, Yong Wang, Yang Bai & Guodong Wang. (2019). Recently duplicated sesterterpene (C25) gene clusters in Arabidopsis thaliana modulate root microbiota. Science China Life Sciences 62, 947-958, doi: https://doi.org/10.1007/s11427-019-9521-2
13 刘永鑫, 秦媛, 郭晓璇 & 白洋. (2019). 微生物组数据分析方法与应用. 遗传 41, 845-826, doi: https://doi.org/10.16288/j.yczz.19-222
14 Jingying Zhang, Na Zhang, Yong-Xin Liu, Xiaoning Zhang, Bin Hu, Yuan Qin, Haoran Xu, Hui Wang, Xiaoxuan Guo, Jingmei Qian, Wei Wang, Pengfan Zhang, Tao Jin, Chengcai Chu & Yang Bai. (2018). Root microbiota shift in rice correlates with resident time in the field and developmental stage. Science China Life Sciences 61, 613-621, doi: https://doi.org/10.1007/s11427-018-9284-4
15 Wei Wang, Bin Hu, Dingyang Yuan, Yongqiang Liu, Ronghui Che, Yingchun Hu, Shujun Ou, Zhihua Zhang, Hongru Wang, Hua Li, Zhimin Jiang, Zhengli Zhang, Xiaokai Gao, Yahong Qiu, Xiangbing Meng, Yong-Xin Liu, Yang Bai, Yan Liang, Yi-Qin Wang, Lianhe Zhang, Legong Li, Sodmergen Sodmergen, Hai-Chun Jing, Jiayang Li & Chengcai Chu. (2018). Expression of the nitrate transporter gene OsNRT1.1A/OsNPF6.3 confers high yield and early maturation in rice. The Plant Cell 30, 638-651, doi: https://doi.org/10.1105/tpc.17.00809
16 Handong Su, Yalin Liu, Yong‐Xin Liu, Zhenling Lv, Hongyao Li, Shaojun Xie, Zhi Gao, Junling Pang, Xiu‐Jie Wang, Jinsheng Lai & Fangpu Han. (2016). Dynamic chromatin changes associated with de novo centromere formation in maize euchromatin. The Plant journal 1, 1-17, doi: https://doi.org/10.1111/tpj.13305
17 Yong-Xin Liu, Meng Wang & Xiu-Jie Wang. (2014). Endogenous small RNA clusters in plants. Genomics Proteomics Bioinformatics 12, 64-71, doi: https://doi.org/10.1016/j.gpb.2014.04.003
18 Jing Li, Yong-Xin Liu, Ying-peng Han, Yong-guang Li, Mao-zu Guo & Wen-bin Li. (2013). MicroRNA primary transcripts and promoter elements analysis in soybean (Glycine max L. Merril.). Journal of Integrative Agriculture 12, 1522-1529, doi: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S2095-3119(13)60500-6
19 Yong-Xin Liu, Wei Chang, Ying-peng Han, Quan Zou, Mao-zu Guo & Wen-bin Li. (2011). In silico detection of novel microRNAs genes in soybean genome. Agricultural Sciences in China 10, 1336-1345, doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1671-2927(11)60126-0
20 韩英鹏, 李修平, 常玮, 赵雪, 刘永鑫 & 李海燕. (2011). 大豆EST-SSR多态性与EST源序列的关系分析. 作物杂志 27, 75-79, doi: https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-7283.2011.03.019
21 韩英鹏, 李修平, 常玮, 赵雪, 刘永鑫 & 李海燕. (2011). 与EST-SSR连锁的抗性候选基因潜在功能分析. 东北农业大学学报 42, 114-117, doi: https://doi.org/10.3969/j.issn.1005-9369.2011.07.021
22 Yong-Xin Liu, Ying-peng Han, Wei Chang, Quan Zou, Mao-zu Guo & Wen-bin Li. (2010). Genomic analysis of microRNA promoters and their cis-acting elements in soybean. Agricultural Sciences in China 9, 1561-1570, doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1671-2927(09)60252-2
23 刘永鑫, 韩英鹏, 常玮, 邹权, 郭茂祖 & 李文滨. (2009). 一种适合大豆MicroRNA鉴定的RT-PCR方法. 大豆科学 28, 600-604, doi: https://doi.org/10.11861/j.issn.1000-9841.2009.04.0600
24 孔德勇, 许修宏, 刘永鑫 & 刘维智. (2008). 双孢蘑菇母种培养基的优化. 东北农业大学学报 39, 70-73, doi: https://doi.org/10.3969/j.issn.1005-9369.2008.08.015
We use cookies on this site to enhance your user experience. By using our website, you are agreeing to allow the storage of cookies on your computer.