Search

Huahua Jian
  • Shanghai Jiao Tong University
Research focus
  • Microbiology